2017. jan. 12.

Az Igazságot hirdetni kell

Nincsenek megjegyzések:
"Az izmaelita kereskedők - miként a Genezis mondja - eladták Józsefet Egyiptomban. Az igazi József Jézus Krisztus, akit ma eladnak a kereskedő érsekek, püspökök s az egyház elöljárói. Ezek is ide-oda szaladgálnak, adnak-vesznek, eladják az igazságot hamissággal és elnyomják az igazságot simóniával. Az ágensek és viszont elárusítók, az apátok és priorok, a képmutató és álszerzetesek, akik a vallásosság ürügye alatt a világi hiúság vásárán eladják a mások szentségét mint hamis árut, az emberi dicséretek pénzéért."

"Aki az igazságot hirdeti, Krisztus hirdeti. Aki elhallgatja az igazságot, Krisztust tagadja meg. 'Az igazság gyűlöletet provokál' - mondja Szent Bernát. Ezért egyesek, nehogy néhány ember gyűlöletét magukra vonják, a hallgatás palástjával födik be szájukat. Ha bátran hirdetnék az igazságot, minden bizonnyal kiváltanák a testi emberek gyűlöletét. S mivel emberek módjára járnak el, azért félnek a botránytól. Pedig 'nem szabad az igazságot elhallgatni még a botrány miatt sem' (Nagy Szent Gergely). Isten azt mondja nekik: 'Ezek ellen olyan prédikátorokat támasztok, akik nem keresik sem az ezüstöt, sem az aranyat, hanem az ige nyilaival szétzavarják azokat, akik a világot szeretik"

"Mint a prés, úgy szorongatják a világ kevélyei és fösvényei a szegényeket. Ahogy a próféta mondja:Fölfalják népem maradékát, lenyúzzák bőrét, csontját összetörik. Ezek nem érdemlik meg, hogy Isten igéjét hirdessük nekik, mert az nem lágyítja meg szívük keménységét, s a szegények könnyei nem oltják ki kapzsiságuk tüzét"

Páduai Szent Antal

2016. dec. 9.

A sötétség fátyla

Nincsenek megjegyzések:
Azok kivételével, akikről Isten eltávolította a fátylat, mindenki a szellemi vakság állapotában van.



Ez a fátyol azonban nem valami tőlük idegen dolog, hanem valójában az ő egyik részük, melyet saját individuális létezésük sötétsége alkot.



Nadzsm al-Dín Kubrá

2016. dec. 5.

A szellemi ember és az állam

Nincsenek megjegyzések:
"Az az állam, amelyben a szellemi ember nem talál otthont, az a pusztulás elé megy. Ha valahol szellemi ember jelenik meg, és nem fogadják tisztelettel, annyi, mintha az uralkodót feláldoznák. Ha a szellemi embert megvetik, annyi, mintha az állam jólétéről lemondanának. Az az állam, ahol a szellemi emberről megfeledkeztek, még sohasem tudott fennmaradni." Mo-ce

2016. dec. 3.

A megmenekültek közé sorolhatod magad

Nincsenek megjegyzések:
Keress egy bölcs embert, az igazság tudóját, Isten emberét; keresd őt elszántan, és eszedbe ne jusson az a kifogás, hogy nem találtál senkit; mert az, aki keres, talál. És ne mentegesd magadat azzal, hogy Isten emberei manapság már nem léteznek; mert a világ sosem lehet meg nélkülük. 
Ha pedig egyszer rábukkantál egyre, szorosan tartsd fogva, szolgáld örömmel, a legfőbb boldogságnak azt tartsd, hogy vele lehetsz; szenteld neki magadat, vesd el énedet és saját véleményedet, töltsd be legbelső lényedet lényével, akaratával és az iránta való szereteteddel. Ha elűzne és bezárná előtted ajtaját, ne mozdulj ajtaja elől, s igyekezz olyanná válni, hogy kénytelen legyen elfogadni. Ha aztán elfogad, megtaláltad a helyes utat, s a megmenekültek közé sorolhatod magad. 
Azíz Naszafí

2016. nov. 30.

Advent 2016

Nincsenek megjegyzések:
"Ádvent" szó? Adventus Domini = az Úr eljövetele, röviden: Úrjövet. Ádvent az Úr kegyelemhozó eljövetelére való felkészülés időszaka.
Prohászka: A világ s a lélek adventje. (1911)
... természetünknél fogva él bennünk a jobb élet adventi vágya...
„... Nekem az a sas kell, mely hegyek, kertek, bércek fölé emelkedik. És ez a krisztusi lélek. Nyissuk ki tehát szemeinket és nézzünk bele abba a krisztusi lélekbe, hogy milyen az ő karácsonya.”

2016. nov. 28.

Le-BaoTinh Pál 1843-ban a börtönből a papnövendékekhez írt leveléből

Nincsenek megjegyzések:
„Mindeme gyötrelmek közepette, amelyek másokat rémíteni szoktak,
Isten kegyelméből öröm és vidámság tölt el,
mert nem egyedül vagyok, hanem Krisztussal.
Mesterünk maga viseli a kereszt teljes súlyát,
reám csupán a legkisebb és utolsó részét helyezi.
Nem puszta szemlélője küzdelmemnek,
hanem ő vívja a harcot.
Ő a győztes.”

2016. nov. 25.

Ezért világa az ember saját magának

Nincsenek megjegyzések:
Álomba merül és testéből kiszáll,
az alvóra éberen alátekint,
fénytestét felölti, megtér honába
az aranyló Ember, a Hattyúkirály.

Alant a fészkére lélegzőn vigyáz,
kiröppen belőle halhatatlanul,
halálon túl kószál vágyát követve
az aranyló Ember, a Hattyúkirály.

Álomba merülve ide-oda száll,
isten ő, számtalan formát teremt,
emitt örvendezik és nőkkel vigad,
amott szörnyűt lát, borzalmasat.



Öröme kertjét megláthatod,
de őt nem látja senki sem.

Ezért mondják azt, hogy nem szabad az alvót felriasztani, mert nehéz azt meggyógyítani, akihez nem tér vissza a Lélek. Ezért mondják azt is, hogy a Lélek éber az álomban is. Mert ama dolgokat látja az ember álmában is, mint amiket az ébrenlét világában. Ezért világa az ember saját magának.

részlet az Upanisadokból

2016. nov. 24.

Hogy Isten egészen a miénk lehessen

Nincsenek megjegyzések:
Nem kétséges, hogy a pénz azé, akinek a felirata ott van az érmén: vagy Istené, vagy a teremtményeké. Ezért hát mindenki szorgalmasan nézzen naponta magába, hogy kinek a feliratát látja ott a lelkén. Mi az, amit a leginkább szeret, mi az, amire a leginkább törekszik, ami leginkább betölti elméjét, szívét és lelkét, mi az, ami gondjait eloszlatja s ami megörvendezteti? Mit jelent számára Isten, s mit jelentenek az isteni dolgok? Hogyan áll Isten barátaihoz, az istentisztelethez, s mindahhoz, ami ennek körébe tartozik? Mennyire van Istenre beállítva értelmi és érzelmi világa? Mire irányul akarata, mik a célkitűzései, milyenek a cselekedetei és a szavai? Végül pedig azt is vizsgálja meg, hogyan viszonyul lelke saját magához. Mi az, ami a legjobban megfelel neki és amiben a leginkább örömét leli? A külső vagy a belső dolgok? Élvezetei, vigasztalásai, barátai, hírneve, másokkal szemben kivívott előnye, birtoka, kényelme – vagy az isteni dolgok?



Nos, aki így újra és újra felteszi magának ezeket a kérdéseket, és egész mélységében igyekszik átvizsgálni önmagát, az tudomást szerezhet arról, hogy hová tartozik, milyen feliratot hordoz a lelke, s hogy milyen indíttatások határozzák meg. Mert biztos lehet abban, hogy amíg lelke mélyén van valami, ami nem tisztán Istené, s aminek nem kizárólagosan Isten a valódi oka, hanem ő maga vagy valami más – bármilyen kis apróság is legyen az –, Isten sosem lehet egészen az övé; és még ha annyi könnyet hullatna is, mint amennyi víz az óceánban van, az sem segítene rajta.

Johannes Tauler