2017. máj. 21.

...Mert hiszen csak az élet, ha az ember úgy él, hogy nem kell félnie a haláltól...

Nincsenek megjegyzések:
„Csodáljátok, leányaim, csodáljátok Istennek kezét! Valami híres családból származom talán, s azért becsülnek meg?! Szó sincs róla. Akármilyen oldalról nézitek is a dolgot, be kell látnotok, hogy az Ő műve volt. Ezek után vajjon nem méltányos-e, hogy sértetlenül őrizzük meg, még az életünk, a becsületünk és a kényelmünk árán is, annál inkább, mert itt mindenünk megvan. Mert hiszen csak az élet, ha az ember úgy él, hogy nem kell félnie a haláltól, sem pedig az életnek bárminemű viszontagságaitól; s ha megvan bennünk az az állandó vidámság, amely mindnyájatok arcáról sugárzik; ha élvezzük azt a legnagyobb jólétet, amelynek alapja az, hogy nem félünk a szegénységtől, sőt mit több, óhajtjuk azt. Mert vajjon van-e valami hozzáfogható ahhoz a belső és külső békéhez, amely állandóan uralkodik körötökben?! Tirajtatok múlik, hogy ebben éljetek és haljatok, amint meghalni láttátok eddig is azokat, akik ezekbe a mi zárdáinkban szenderültek jobblétre. Mert ha mindig az kéritek Istentől, hogy fejlessze tovább Rendünket, s egyáltalában nem a magatok erejében bíztok, nem fogja tőletek megtagadni irgalmát. A fő az, hogy beléje vessétek összes bizalmatokat, s legyetek bátor lelkűek, mert ezt Ő Szent Felsége nagyon szereti. Ne féljetek attól, hogy bármiben is hiányt kelljen szenvednetek."

Avilai Szent Teréz: Az alapítások könyve

2017. máj. 14.

SU-LA-CE: Reggeli beszélgetések Lin-csi apát kolostorában

Nincsenek megjegyzések:
"- Mondd, apát! Mit tegyen az ember, mielőtt eljő a világvége? Van-e erre nézve szabály?
- Van. - felelte Lin-csi, s már idézte is a tanítást.
- Mielőtt a világvége eljő, legjobb, ha az ember befejezi reggelijét- Szól a Mester..."

2017. máj. 9.

Avilai Szent Teréz

Nincsenek megjegyzések:
Akármilyen lanyhán imádkozzék is valaki, Isten mindig nagyon sokra becsüli azt, hogy mégis imádkozik.

2017. ápr. 28.

Kempis Tamás Krisztus Követése

1 megjegyzés:
 A szeretet véghez vitt cselekedetek

Rosszat nem szabad tenni semmiért a világon, senki emberfia kedvéért sem. De ha valaki segítségünkre szorul, szabad némelykor valamit jót elhagynunk, vagy jobbra váltanunk. Ha ezt tesszük, a jó cselekedetet nem szalajtjuk el, hanem inkább jobbra cseréljük.


Szeretet nélkül a külső cselekedet semmit sem ér, viszont mindaz, ami szeretetből történik, bármely csekélység, bármely jelentéktelen dolog mindenestül termékenynek fog bizonyulni. Isten ugyanis elsősorban azt veti latra, ki milyen indulattal cselekszik, nem azt, hogy mekkora tettet visz végbe. Sokat tesz akiben nagy szeretet lakik. Sokat tesz amit tesz, jól teszi. Jól pedig az tesz valamit, aki inkább a közösség javát keresi, nem a magáét.


2017. ápr. 15.

XIV. Stáció: Jézus testét a sírba helyezik

Nincsenek megjegyzések:
Immár a sírban feküdtél, Ó Jézus, de nemsokára dicsően előjöttél abból. Add kegyelmesen, hogy  mindent, ami bennem vétkes, levessek magamról, hogy egykor én is megdicsőült testtel föltámadjak s a mennyben veled együtt keserves szenvedésed és halálod gyümölcseit élvezzem.

(Szent vagy Uram. Budapest 1938 Szerkesztették Harmat Artur és Sík Sándor)


XIII. Stáció: Jézus testét leveszik a keresztről és anyja ölébe fektetik

Nincsenek megjegyzések:
Ó fájdalmas szűzanya, Mária, a legkeserűbb fájdalmak milyen tőre járta át lelkeket, midőn szeretett Fiadat, Jézust, öledben halva feküdni láttad! Kérd számomra a kegyelmet, hogy ugyanazon isteni Fiadat a legméltóságosabb Oltáriszentségben mindenkor méltóan fogadjam magamhoz és így az iránta való szeretetben mindinkább növekedjem.

(Szent vagy Uram. Budapest 1938 Szerkesztették Harmat Artur és Sík Sándor)2017. ápr. 14.

XII. Stáció: Jézus meghal a kereszten

Nincsenek megjegyzések:
Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az írás, megszólalt: Szomjazom! Volt egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték, és a szájához emelték. Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: Beteljesedett! Aztán lehajtotta fejét, és kilehelte lelkét+ (Jn 19,28-30)

Pio atya elmélkedése:

Jézus Hozzám fordult, és azt mondta. "Fiam, ne hidd, hogy az én haláltusám három óráig tartott, nem. Én a világ végezetéig vívom haláltusámat azokért a lelkekért, akik számomra kedvesek. Miközben haláltusámat vívom, fiam, nem szabad elaludnod. Lelkem keresi az emberi jóság cseppjeit; de jaj, magamra hagynak közömbösségük terhével."

(Keresztút Pio atyával, Szent István társulat Budapest 2013)


XI. Stáció: Jézust a keresztre szegezik

Nincsenek megjegyzések:
Az Egyik megfeszített gonosztevő káromolta Jézust; a másik viszont így kérlelte: " Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljutsz a Te országodba." Jézus így felelt neki: " Bizony Mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban.Pio Atya elmélkedése:
A Kálvária hegyén azok a szívek laknak, akiket az égi Vőlegény kedvel. Ó, mennyire boldognak kell tartanod magadat, ha erőfeszítéseket tehetsz azért, hogy mindig ott időzzél, hűségesen és szerelmesen ott lakozzál, hogy imádhasd ezen a hegyen a megfeszített Krisztust már ebben az életben, mert így biztosíthatod teljes bizonyossággal azt, hogy a második életben is imádhatod a megdicsőült Jézust!

(Keresztút Pio atyával, Szent István társulat Budapest 2013)