2017. márc. 29.

Loyolai Szent Ignác

Nincsenek megjegyzések:
„Amint a durva alaktalan farönk nem tudja, hogy oly szobrot faraghatnak belőle, melyet a művészet csodájának bámulnának, s csak a szobrász látja, hogy mi válhat belőle: úgy sokan nem látják be, hogy Isten kezétől szentekké formálódhatnának, ha e művészi kéznek ellen nem állnának.”


                                                  

2017. márc. 26.

Máte evangélium 23,1-12

Nincsenek megjegyzések:
Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz:  „Mózes tanítószékében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek, de tetteikben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze és helyeznek az emberek vállára, de maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógában pedig az első székekbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti Mesteretek, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit a földön, mert egy a ti Atyátok, a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hisz egy a ti tanítótok: Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.”

2017. márc. 24.

Szent Pio Atya

Nincsenek megjegyzések:
"Az Úr néha megérezteti veled a kereszt súlyát. Ez a teher elviselhetetlennek tűnik, de viszed, mert az Úr szeretetében és irgalmasságában kezét nyújtja és erőt ad Neked"

Pio Atya Breviáriuma

2017. márc. 18.

Borszaporítás Szent Teréznél

Nincsenek megjegyzések:
A pallér, aki ezt a munkát vezette, a boldoggá avatási pörben eskü alatt vallotta, hogy a szentanya egyszer kitekintett az ablakon, s azt mondta, adjon a munkásoknak egy kis bort. Ő azt felelte, hogy egy pint bor másfél reálba kerül, az ő emberei pedig sokan vannak Végül azonban mégis hozatott annyit, hogy mindegyiknek jusson két maravédi ára bor - mondjuk, egy korty - s azt is felöntötte vízzel. Alig kezdett azonban a kiosztáshoz, észrevette, hogy a bor nem fogy a korsóban. Ugyanakkor a szentanya is újra megjelent az ablakban s kérdezte, hogy hozatott-e már bort. "Igen, anyám, - felelte ő- de úgy látom, itt az történt, ami a kánai menyegzőn. A víz borrá változott." "Ne beszéljen, - felelte a szent - ezt az Úristen tette," "Jól van, jól, - válaszolta a pallér - de mindenesetre jó segítőtársa volt ebben." Azután a munkásokhoz fordulva, így szólt: "Rajta, barátaim; igyatok, amennyi belétek fér, mert ez szent bor," s azzal töltögette a poharakat a kimeríthetetlen korsóból.

Lábjegyzet Avilai Szent Teréz Az alapítások könyve című könyvében

2017. márc. 13.

Assisi Szent Ferenc Imája

Nincsenek megjegyzések:
Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem,
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek.


2017. febr. 27.

S ha mi nem sülyedtünk volna alább őseinknél ...

Nincsenek megjegyzések:
"Hallottam már egynéhányszor, amikor a szerzetesrendek keletkezéséről volt szó, hogy mivel azok a mi szent elődeink alapul szolgáltak a jövő számára, az Úristen nagyobb kegyelmekben részesítette őket. Megengedem, hogy így van, de bármely kor szerzeteseinek mindig azt kell szem előtt tartaniok, hogy ők meg alapjai azoknak, akik utánuk fognak jönni. S ha mi, akik most élünk nem sülyedtünk volna alább őseinknél, s azok, akik utánunk jönnek épp így tennének, az épület állandóan erős maradna. Mi hasznom van nekem abból, hogy a régi szentek olyan nagyon voltak, ha én olyan haszontalan vagyok, s rossz viselkedésem által megrongálom az épületet?! Mert hiszen az csak világos, hogy akik most lépnek be, távolról sem fogják annyira azokat nézni, akik évek hosszú sora előtt éltek, mint azokat, akiket maguk előtt látnak. Igazán nevetséges dolog azzal mentegetnem magamat, hogy nem tartozom az elsők közé, ahelyett, hogy belátnám, mekkora a különbség az én életem és erényeim, s azokéi között, akiket az Úristen akkora kegyelmekben részesített. Ó, Uram! Micsoda félszeg mentegetődzés és milyen szembeszökő tévedés mindez! Nem beszélek én a szerzetek alapítóiról; mert hiszen ezeket az Úristen választotta ki erre a nagy feladatra, s ezért több kegyelmet adott nekik. Mennyire fáj nekem az, hogy annyira rossz életű vagyok, s olyan haszontalan a Te szolgálatodban: azonban azt is tudom, hogy kizárólag az én hibám, hogy nem részesítesz engem is akkora kegyelmekben, mind őseinket. Útálom az életemet, Uram, ha összehasonlítom az övékkel s nem is tudok erről sírás nélkül beszélni. Belátom, hogy elvesztettem azt, amit ők munkájuk árán gyüjtöttek. Reád azonban egyáltalában nem panaszkodhatom, s nem is illenék, hogy ezt bárki is megtegye. Ha valaki azt látja, hogy Rendje bizonyos tekintetben sülyedésnek indult, igyekezzék olyan kőszikla lenni, amelynek segélyével újra föl lehet emelni az épületet. Az Úr bizonyára rásegíti erre." 


Avilai Szent Teréz: Az alapítások könyve

Siena Szent Katalin

Nincsenek megjegyzések:
"Az ördögök szolgálatát végzik... Az ördögök minden törekvése és foglalatossága az, hogy megfosszák a lelket Istentől, és abba a nyugalomba vigyék, ami az övék: így az ilyenek meg vannak fosztva a jó és szent élettől, mivel elveszítették a világosságot és oly nagy romlottságban élnek... Kegyetlenek önmagukhoz, hiszen az ördög szolgálatába szegődtek, idő előtt együtt élnek velük. Másokkal szemben is kegyetlenek, hiszen megfosztják őket a felebaráti szeretettől. Nem őrzői a lelkeknek, hanem felfalói. Ők maguk adják őket pokolbéli farkas kezébe"