2016. aug. 12.

Edith Stein: A Kereszt felmagasztalása

(Edit Stein e gyönyörű írását mintegy a miheztartás végett közöljük magunk és minden más, az egyháznak ilyen vagy olyan fogadalommal rendelkező tagja számára, most, amikor a "világ lángokban áll" ismét.)            Ave Crux, Spes unica! Üdvözlégy szent Kereszt, egyetlen reményünk!, így mondatja velünk az Anyaszentegyház a Passió idején, amely Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnk keserű szenvedéseinek szemlélésére szentelt idő. Húsvétkor az Alleluja ujjongása csendbe fordul, a kereszt súlyos éneke hangzik, de ez az ének, amellyel üdvösségünk jelét köszöntjük, visszatér a húsvéti idő alatt, májusban, mikor megemlékezünk a Kereszt megtalálásáról[1], és végül a Szent Szív főünnepén. Most, hogy a liturgikus év a végéhez ér, felmagasztaltatik előttünk a Kereszt, s folyamatosan magához vonja tekintetünk, míg végül is az új Húsvéti Alleluja meghív minket arra, hogy elfelejtsük egy kis időre azt, ami földi, és örüljünk a Bárány menyegzőjének.
            A mi Szent Rendünk Regulája meghív minket, hogy az előírt böjtöt a Kereszt Felmagasztalásának napján kezdjük. Ugyanezen a napon vezetnek oda bennünket a Kereszthez, hogy megújítsuk szent fogadalmainkat. A Megfeszített ránk szegezi pillantását és megkérdez bennünket, hogy határozottak vagyunk-e még annak hűséges megtartásában amit ígértünk neki, a kegyelemnek egy órájában. S nem motívum nélkül kérdez minket. Ma, jobban mint valaha, a Kereszt az ellentmondás jelévé vált. Az antikrisztus követői súlyosabban támadják, mint amennyire tették azt a perzsák, amikor elrabolták. Meggyalázva a Megfeszítettet, elkövetnek mindent, hogy kitépjék a keresztet a keresztények szívéből és túl gyakran sikerül szándékuk velünk szemben is, akik egy nap fogadalmat tettünk, hogy Krisztust követjük, elfogadva az ő Keresztjét. Ezért az Úr kutatja tekintetével mindegyikünket és faggat minket: meg akarod tartani hitedet a Megfeszítettben? Gondolkozz el rajta! Lángokban áll a világ: Krisztus és az antikrisztus közötti harca nyíltan kirobbant, ezért, ha te Krisztus mellett döntesz, elkérhetik az életed feláldozását is. Gondold meg jól, amit ma megígérsz. Fogadalmat tenni és megújítani azokat rettentően komoly dolog. Az ég és föld Urának teszel fogadalmat. Ha nem kötelezed el magad egész akaratoddal, hogy megtartsd ígéreted, az élő Isten kezébe esel. Szemléld az Urat, aki ott függ előtted a fán, mert engedelmes volt egészen a kereszthalálig. Ő nem azért jött a világba, hogy a saját akaratát tegye, hanem hogy az Atyáét. Ha akarsz a Megfeszített jegyese lenni tökéletesen le kell mondanod akaratodról s ne legyen más törekvésed, mint hogy az Isten akaratát teljesítsd. Ő beszél neked Rendünk Regulája és Konstitúciói által, beszél neked szíved bensejében a Szentlélek gyöngéd fuvallata által. Ha hűséges akarsz maradni az engedelmesség fogadalmához, ezt a hangot kell hallgatnod éjjel és nappal és követni sugallatait. Ez azt jelenti, keresztre feszíteni az akaratot és az önszeretetet minden nap és minden órában.
            Veled szemben ott függ a Keresztről Megváltod ruháitól fosztottan, meztelenül, mert a szegénységet választotta. Aki követni akarja le kell mondjon minden földi birtoklásról. Nem elég, hogy te egyszer elhagytál mindent és beléptél a kolostorba, most is el kell kötelezned magad, komolyan: hálásan elfogadni mindazt, amit az isteni Gondviselés küld neked; hiányt szenvedni valamiben, ha valamiről való lemondásra kérnek; nem gondolni sem a testedre, kis szükségleteidre és előnyeidre, hanem totálisan ráhagyatkozni annak gondoskodására, akinek az a feladata, hogy foglalkozzon veled, odafigyeljen rád, anélkül, hogy a holnapért aggódnál.
            Ott vagy az Úr előtt, aki megnyitott szívvel függ a Keresztről, ő kiontotta szívének vérét, hogy megnyerje a tiédet. Hogy követhesd őt szent tisztaságban, szívednek szabadnak kell lennie, minden földi vágyakozástól; a keresztre feszített Jézus kell, hogy tárgya legyen minden epedésednek, minden óhajodnak, minden gondolatodnak.
            Most megijedsz a követelményektől, amelyeket a szent fogadalmak kérnek tőled? Természetesen a fogadalmak amelyekkel te elkötelezted magad, felülmúlják a te gyenge emberi erődet, de nem múlják felül a Mindenható erejét; és a tieddé válik, ha egészen bízol benne amikor ő megkapja a te hűségesküdet, azt az esküt, amelyet elfogadott szent fogadalomtételed napján, s amelyet ma újra elfogad. Megváltód szerető Szíve az, amely meghív téged követésére és kéri engedelmességedet. Az emberi akarat gyenge és vak s csak akkor válik képessé arra, hogy az igaz utat magáévá tegye, ha teljesen az isteni akaratra hagyatkozik. A Megfeszített szegénységet kér tőled, mert kezednek a föld minden javától üresnek kell lennie, hogy elfogadhasd az égi javakat. Kéri tőled a tisztaságot, mert csak minden földi érzéstől való elszakadáson keresztül, válik szíved szabaddá Isten szeretetére. Karjai ki vannak tárva, hogy Szívére szorítson téged. Ő kéri a te életedet, hogy neked adhassa az övét.
            A világ lángokban áll: a tűzvész felgyújthatná a mi házunkat is, de minden láng fölött felemelkedik a Kereszt, amelyet nem lehet elégetni. A Kereszt az út, amely a földről az Égbe vezet. Aki ezt átöleli hittel, reménnyel és szeretettel, a magasba ragadtatik, egészen a Szentháromság keblére.
            A világ lángokban áll: szeretnéd eloltani? Szemléld a Keresztet: a nyitott Szívből kiomlik a Megváltó vére, vér amely képes a pokol lángjait is eloltani. Fogadalmaid hűséges megélése által szabaddá és nyitottá teszed a szíved; akkor kiáradhatnak abban az isteni szeretet hullámai, túlárad, kicsordul, s termékennyé teszi egészen a föld végső határáig.
            Hallod az északi és keleti harctér (frontok, csataterek) sebeinek nyöszörgését? Nem vagy orvos vagy ápolónő, nem tudod bekötözni sebeiket, be vagy zárva a szobádba, s nem tudsz eljutni hozzájuk.[2] Hallod a haldoklók aggodalommal teli kiáltását? Szeretnél pap lenni, hogy lehess mellettük és ellásd őket. Megindít az árvák és özvegyek könnye? Vágysz arra, hogy vigasztaló angyal legyél, s segíts nekik. Szemléld a Megfeszítettet: te az ő jegyese vagy. Szorítsd őt magadhoz a szent fogadalmak megtartásával, s az ő drága vére a tieddé válik, vele egyesülve te is, mint ő, mindenütt jelenvalóvá leszel. Nem leszel korlátozva, hogy itt vagy ott segíts, mint orvos, ápolónő, pap, hanem a Kereszt hatalmán keresztül, minden fronton jelen tudsz lenni, a szenvedés minden helyén, bárhová elvisz együttérző szereteted. Az a szeretet, amely az isteni Szívből merít, s amely képessé tesz téged arra, hogy mindenhová odahintsd az ő drága Vérét, hogy enyhíts, megments, gyógyíts, megválts.
            A Megfeszített szemei rajtad függenek faggatva téged, kérdezve téged. Akarod újra, teljes komolysággal, szorosra fűzni Vele a szövetséget? Mi lesz a válaszod? “Uram, hová mennénk? Az örök élet igéi egyedül nálad vannak.” Ave Crux, Spes unica!
 1939.09.14[1]Ez az ünnep, a II. Vatikáni Zsinat  liturgikus megújulásával megszűnt.
[2]Edith Stein az első világháborúban mint ápolónő szolgált!

Nincsenek megjegyzések: